AHİ DÖSİM

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddesine dayanılarak 9 Temmuz 2008 tarih ve 26931 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelikle kurulmuş olan birimimizin;

Yönetim Organları:

(1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracağı yürütme kuruluna devredebilir. İşletme Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör yardımcısı ile dekan, yüksekokul müdürü ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç üye ve Döner Sermaye İşletme Müdürü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(3) İşletmenin harcama yetkilisi bütçe tahsis edilmiş birimin üst yöneticisidir.

 

Faaliyet alanları:

İşletmenin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:

 a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak; seminer, konferans, sempozyum düzenlemek, kurslar açmak,

 b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu, bakım ve onarım yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak,

 c) Bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

 ç) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı, yataksız kuruluşları işletmek,

 d) Teknik alanlar ile kültür, sanat ve tarım alanlarında araştırmalar ve uygulamalar yapmak,

 e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayım işleri yapmak,

  f) Üretilen ürünler ile iş ve hizmetleri değerlendirmek, bunları Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak.


Copyright © BAUM 2015